perdikis_4

Left to right: Nektarios Koukoulis, George Perdikis, collaborator of Dimitris Mourtzis, Dimitris Mourtzis, Wayne Hall (board member of Aegina Association of Active Citizens), Alexis Krauss

Leave a Reply